Obchodné podmienky


1. Úvodné ustanovenia, vymedzenie pojmov

Nižšie uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu http://www.kocikovsvet.sk/ a sú platné aj pri ostatných nákupoch uskutočnených na základe objednávky formou e-mailovej korešpondencie, telefonicky, či písomne zaslaním objednávky na adresu "predávajúceho". OPTIMAL SK, L.Svobodu 21, 085 01 Bardejov.

 

"Predávajúci" je e-shop  www.kocikovsvet.sk, firma OPTIMAL SK, s.r.o.

"Kupujúci" je subjekt, ktorý s "predávajúcim" uzavrel "kúpnu zmluvu".

 

"Kúpnou zmluvou"  sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a previesť na jeho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu tovaru.

 

"Kupujúci" uskutočnením objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené "predávajúcim". Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je písomne stanovené inak.

 

2. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru.

Objednávku tovaru vytvoríte prostredníctvom e-shopu.

Po vykonaní objednávky, Vám bude obratom odoslané e-mailom potvrdenie.

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky na

tel č. +421 905 396 911

 

Následne je po vybavení objednávky a odoslaní zásielky zaslaná informačná správa na kontaktný e-mail "kupujúceho" uvedený v registrácii.

 

Upozornenie: V prípade osobného nákupu tovaru je Vaša objednávka považovaná za záväznú rezerváciu tovaru k nákupu na tejto adrese, ktorú Vám e-mailom potvrdíme. Tento tovar Vám budeme rezervovať 7 dní od zaslania informačnej správy o tom, že tovar je pripravený na predaj. Po uplynutí tejto doby bude tovar v ponuke ďalšieho predaja.

Všetky objednávky podané vyššie uvedenými spôsobmi sú záväzné.

 

Podaním objednávky "kupujúci" akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vrátane podmienok reklamácie a súhlasí s nimi.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Poskytnutím údajov k registrácii alebo vyplnením elektronickej objednávky "kupujúci" súhlasí s tým, že predávajúci firma OPTIMAL SK,s.r.o. bude tieto dáta v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov používať.

"Predávajúci" sa zaväzuje, že tieto dáta budú podkladom pre vlastné interné a marketingové potreby a v žiadnom prípade ich nebude odovzdávať tretím osobám.

 

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená "kupujúcim" v objednávkovom formulári.

"Predávajúci" si môže v jednotlivom, najmä cenovo náročnejšom prípade, vyhradiť právo vystavenie zálohovej faktúry na objednávaný tovar.

Vlastnícke právo prechádza na "kupujúceho" dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

V prípade použitia spôsobu platby bezhotovostným prevodom na účet "predávajúceho" sa ako deň zaplatenia považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet "predávajúceho".

 

3. Platobné podmienky

 

Všetky ceny uvedené v internetovom obchode http://www.kocikovsvet.sk/  sú vrátane DPH.

 

Ceny sú platné v okamihu objednania.

 

Úhrada objednaného tovaru je možná týmito spôsobmi:

a) platba dobierkou: cena za tovar je uhradená v hotovosti pri prevzatí zásielky od kuriéra alebo Slovenskej pošty

b) platba bankovým prevodomcena za tovar je uhradená pred doručením tovaru

c) platba v hotovosti 

 

 4. Expedičné lehoty, náklady na dodanie

 

Dodacia lehota plynie odo dňa obdržania záväznej objednávky. Podmienkou je obdržanie všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky.


Ak je tovar na sklade, zaväzuje sa "predávajúci" expedovať tento tovar alebo odovzdať dopravcovi do 3 pracovných dní.


V prípade, že tovar na sklade nie je, alebo ak nebude možné ich odovzdať prepravcovi do 3 pracovných dní, oznámi "predávajúci" predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si vyžiada súhlas "kupujúceho".


Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty.


Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.Z., podľa ktorého ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodli inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia.

 

V súčasnej dobe je možné doručiť tovar týmito spôsobmi:

a) obchodným balíkom Slovenskej pošty  
b) osobným odberom rezervovaného tovaru
c) kuriérskou spoločnosťou


5. Odstúpenie od zmluvy

Podľa § 12 zákona ods.1 ,108/2000 Z.z., spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do pätnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

Podľa § 457 Občianskeho zákonníka, ak je zmluva neplatná alebo ak bola zrušená,je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal.

Pre vrátenie tovaru do 7 dní od prevzatia platia nasledujúce podmienky:

"Kupujúci" telefonicky (+421 905 396 911) alebo e-mailom (info@kocikovsvet.sk) oznámi odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

Tovar odošle s dokladom o kúpe na adresu: OPTIMAL SK s.r.o.,Štefaniková 75,085 01 Bardejov

alebo sa dohodne na osobnom vrátení.

 

Podľa § 12 ods. 4 písm.b)zákona 108/2000 Z.z. náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavka a nebol poškodený.

Podľa § 12 ods. 4 písm.b) zákona č. 108/2000 Z.z.,je predávajúci povinný po odstupení spotrebiteľa od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu, zaplatenú za tovar.

V prípade nedodania kompletného tovaru alebo inak nedodržané vyššie uvedené podmienky sa termín posúva do doby dodania plnohodnotného tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude "predávajúci" akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady "kupujúceho" späť.

 

6. Záručné podmienky

Ak vykazuje tovar zjavné chyby, najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v porušenom transportnom obale, je "kupujúci" oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok "kupujúceho" na poskytnutie riadneho dodania tovaru, alebo na vrátenie kúpnej ceny.

Záručné podmienky pre konkrétne typy tovaru sú vyhotovené v záručných listoch u každého tovaru.

 

7. Reklamácie tovaru

 

Reklamácia sa uplatňuje v sídle firmy.
Tovar je potrebné zaslať na adresu firmy.

Keď je tovar zasielaný "predávajúcemu" k reklamácii, "kupujúci" si vo vlastnom záujme zabezpečí , aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy daného tovaru.

K reklamovanému tovaru priložte, prosím, doklad o nákupe a zašlite na adresu spoločnosti.

Určte tiež  dôvod prečo reklamujete.

 

Upozornenie: tovar na reklamáciu nezasielajte dobierkou, nebude prevzatý


Vybavenie reklamácie urýchlite, keď nás na prípadnú chybu upozorníte e-mailom info@kocikovsvet.sk, prípadne zavoláte na telefónne číslo +421 905 396 911.

 

V zmysle §18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr v 30-dňovej lehote odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí

lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na

výmenu výrobku za nový výrobok.

 

Podľa § 2 písm.m) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa sa vybavením reklamácie rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením priemernej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Podľa § 619 ods, 1 Občianskeho zákonníka predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná

vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

8. Ochrana osobných údajov

 

Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana vašich OÚ pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok.

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli www.kocikovsvet.sk poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (kupujúceho) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona  č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“).

"Predávajúci" prehlasuje, že všetky údaje osobnej povahy (meno, priezvisko, tel.čísla, e-mailovú adresu a poštovú adresu) sú dôverné, budú použité iba pre internú potrebu eshopu

firmy OPTIMAL SK,s.r.o.

a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe alebo zneužité.

 

Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov.

 

Pri nakladaní s osobnými dátami sa eshop www.kocikovsvet.sk zaväzuje riadiť zákonom

č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov.

"Kupujúci" využívaním služieb eshop-u www.kocikovsvet.sk dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácii sú požadované základné informácie "kupujúceho", ktoré sa ďalej dopĺňajú pri prevedení objednávky. "Kupujúci" má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy (zrušenie registrácie) a to písomnou formou na adresu firmy OPTIMAL SK s.r.o. alebo e-mail info@kocikovsvet.sk

 

Prístup registrovaným "kupujúcich" do e-shopu a možnosť objednávok sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný "kupujúci".

 

Preto, prosíme, nenechávajte toto heslo voľne prístupné ostatným osobám, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu a následne k zneužitiu Vašej registrácie a Vašich údajov.

 

Za zneužitie prístupového hesla predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.

 

Uvedené fotografie a popisy majú informatívny charakter a nemusia zodpovedať skutočnosti. Kopírovanie obsahu týchto stránok je zakázané.

 

Na vrch
Menu
Zatvoriť
Košík
Zatvoriť
Späť
Účet
Zatvoriť